ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te (klaproossstraat 9 8630 Veurne ), zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
  2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.
  3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij niet naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd (*)
  4. lk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  5. “Verlegging van heffing”. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is , is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.
  6. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Veurne van de verkoper/aannemer bevoegd.
footer-frame